Spring til indhold

Fortrolighedspolitik

I. BASISVILKÅR Administrator – Øresunds Vinduespudsning Hemmingsvej 34 4653 Karise, CVR 32912672 Bruger – enhver fysisk person, hvis personoplysninger behandles af administratoren, Personlige data – alle oplysninger om en fysisk person, der identificeres eller kan identificeres af en eller flere specifikke faktorer, der bestemmer den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet, samt enhedens IP, lokaliseringsdata, internetidentifikator og information indsamlet vha. via cookies og anden lignende teknologi. GDPR – Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne data og om ophævelse af direktiv 95/46 / EC. Hjemmeside – en IT-løsning placeret på https://oresundsvinduespudsning.dk/, som omfatter bl.a et kompleks af tjenester, der leveres elektronisk til brugere. Behandling af personoplysninger – enhver handling udført på persondata, såsom indsamling, registrering, lagring, udvikling, ændring, deling og sletning, især dem, der udføres i IT-systemer; Brud på beskyttelsen af ​​personoplysninger – et brud på sikkerheden, der fører til utilsigtet eller ulovlig ødelæggelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller uautoriseret adgang til personlige data, der er transmitteret, opbevaret eller på anden måde behandlet; II. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER OG OPLYSNINGER PÅ FORMULAR 1. Hjemmesidens brugeres personlige data kan behandles af dataadministratoren i tilfælde af: a) når webstedsbrugeren giver sit samtykke til det i de formularer, der er offentliggjort på webstedet, for at foretage handlinger, som disse formularer vedrører (artikel 6 (1) (a) i GDPR), b) når behandlingen er nødvendig for udførelsen af ​​en kontrakt, som webstedsbrugeren er part i (artikel 6 (1) (b) i GDPR), c) for at håndtere klager – det juridiske grundlag for behandlingen er nødvendigheden af ​​behandlingen for at udføre kontrakten (artikel 6 (1) (b) i GDPR); d) for at opfylde den retlige forpligtelse, der påhviler administratoren (artikel 6, stk. 1, litra c), e) for eventuelt at etablere og forfølge krav eller forsvare sig imod dem – det juridiske grundlag for behandlingen er den dataansvarliges legitime interesse i at beskytte sine rettigheder (artikel 6 (1) (f) i GDPR). f) til administratorens markedsføringsformål, bestående i at informere brugeren om det aktuelle tilbud og nye funktioner på hjemmesiden – det juridiske grundlag for behandlingen er samtykke (artikel 6 (1) (a) i GDPR), 2. Administratoren behandler Hjemmesidebrugernes personlige data i det omfang, det er nødvendigt til formålene angivet i punkt 1 ovenfor og i den periode, der er nødvendig for at opnå disse formål, eller indtil Hjemmesidebrugeren trækker samtykket tilbage. Manglende levering af data fra hjemmesidebrugeren kan i nogle situationer resultere i manglende evne til at opnå de formål, hvortil leveringen af ​​data er nødvendig. 3. Administratoren kan sende kommercielle elektroniske breve, forudsat at hjemmesidebrugeren har accepteret det. 4. Administratoren anvender tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte de personoplysninger, der behandles. 5. Følgende personlige data om webstedsbrugeren kan indsamles ved hjælp af de formularer, der er tilgængelige på webstedet, eller for at udføre kontrakter, der kan indgås på webstedet: navn, efternavn, e-mailadresse, telefonnummer. 6. De data, der er indeholdt i formularerne, der er givet til administratoren af ​​webstedsbrugeren, kan overføres af administratoren til tredjeparter, der samarbejder med administratoren i forbindelse med implementeringen af ​​målene angivet i punkt 1 af administratoren. 7. En tredjepart med adgang til personoplysninger behandler dem kun på grundlag af en kontrakt om overdragelse af behandlingen af ​​personoplysninger og kun efter anmodning fra Administrator. 8. Dataene i formularerne på hjemmesiden behandles til formål, der er et resultat af funktionen af ​​en specifik formular, og kan også bruges af administratoren til arkiverings- og statistiske formål. Den registreredes samtykke udtrykkes ved at markere det relevante vindue i formularen.

9. Hjemmesidens bruger, hvis hjemmesiden sørger for det, kan ved at markere det relevante vindue i registreringsformularen nægte eller give samtykke til at modtage kommerciel information via elektroniske kommunikationsmidler i overensstemmelse med loven af ​​18. juli 2002 om bestemmelsen af tjenester ved elektronisk (Journal of Laws af 2002, nr. 144, punkt 1024, som ændret). Hvis webstedsbrugeren har givet samtykke til at modtage kommerciel information ved hjælp af elektronisk kommunikation, har han ret til at trække et sådant samtykke tilbage til enhver tid. Retten til at tilbagekalde samtykke til at modtage kommerciel information udføres ved at sende en passende anmodning via e-mail til administratorens adresse, især ved at klikke på deaktiveringslinket inkluderet i hver e-mail, der sendes til Brugeren som en del af denne service. 10. Administratoren behandler personlige data for Brugere, der besøger Administratorens profiler på sociale medier (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, Linkedin). Disse data behandles for at informere brugerne om administratorens aktivitet, tilbyde tjenester og for at kommunikere med brugerne via de tilgængelige værktøjer på sociale medier. Retsgrundlaget for behandlingen af ​​personoplysninger til dette formål er den dataansvarliges legitime interesse (artikel 6 (1) (f) i GDPR), der består i at promovere sit eget varemærke og udbudte tjenester samt opbygning og vedligeholdelse af et brand-relateret fællesskab . 11. Som en del af Hjemmesiden kan Administratoren automatisk tilpasse bestemt indhold til Brugerens behov, dvs. udføre profilering, ved hjælp af de personlige data, han har oplyst. Denne profilering består primært i den automatiske vurdering af, hvilke produkter han kan være interesseret i, baseret på hans tidligere aktiviteter på internettet, herunder på Administratorens hjemmesider, og visning af produktannoncer profileret på denne måde. Profilering udført af Administratoren resulterer ikke i at træffe beslutninger, der forårsager retsvirkninger for Brugeren eller påvirker denne på en tilsvarende væsentlig måde. III. BRUGERENS RETTIGHEDER I henhold til art. 15 – 22 GDPR har alle, hvis data behandles, følgende rettigheder: a) retten til information om behandlingen af ​​personoplysninger – den person, der fremsætter en sådan anmodning, giver administratoren oplysninger om behandlingen af ​​personoplysninger, om formålene og det juridiske grundlag for behandlingen, omfanget af de opbevarede data, enheder, til hvem personlige data videregives og den planlagte dato for deres fjernelse; b) retten til at få en kopi af dataene – Administratoren giver en kopi af de behandlede data vedrørende den person, der indgiver anmodningen, så længe det er muligt og ikke krænker tredjeparters rettigheder; c) ret til berigtigelse – Deltageren har ret til at indsende en anmodning om fjernelse af uoverensstemmelser eller fejl vedrørende de personoplysninger, der behandles, og til at supplere eller opdatere dem, hvis de er ufuldstændige eller har ændret sig; d) retten til at slette data – Brugeren kan anmode om sletning af data, hvis behandling ikke længere er nødvendig for at opnå nogen af ​​de formål, hvortil de blev indsamlet; e) ret til at begrænse behandlingen – på dette grundlag kan administratoren stoppe med at udføre handlinger på personoplysninger, med undtagelse af operationer, som den registrerede har givet sit samtykke til, og deres opbevaring, i overensstemmelse med de vedtagne opbevaringsregler, eller indtil begrundelsen for begrænsning af databehandling ophører med at eksistere (f.eks. vil der blive truffet en afgørelse fra tilsynsmyndigheden, som giver mulighed for yderligere databehandling); f) retten til at overføre data – på dette grundlag, i det omfang dataene behandles i forbindelse med den indgåede kontrakt eller samtykke, kan administratoren udstede data leveret af den registrerede; g) retten til at gøre indsigelse mod behandling af data til markedsføringsformål – den registrerede kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger til markedsføringsformål, uden at det er nødvendigt at begrunde en sådan indsigelse; h) ret til at gøre indsigelse mod andre formål med databehandling – den registrerede kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af ​​personoplysninger. Indsigelsen herom bør indeholde en begrundelse og er underlagt Administratorens vurdering; i) ret til at tilbagekalde samtykke – hvis oplysningerne behandles på grundlag af samtykke, har den registrerede ret til at tilbagekalde det til enhver tid, hvilket dog ikke påvirker lovligheden af ​​den behandling, der er udført før samtykket blev givet. trukket tilbage; j) ret til at indgive en klage – hvis det konstateres, at behandlingen af ​​personoplysninger er i strid med bestemmelserne i GDPR eller andre bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger, kan den registrerede indgive en klage til tilsynsorganet – formanden for En ansøgning om udøvelsen af ​​de registreredes rettigheder kan indgives: a) på e-mail til følgende adresse: Info @ oresundsvinduespudsning.dk

3. Et svar på ansøgningerne vil blive givet senest en måned efter modtagelsen. Hvis det er nødvendigt at forlænge denne periode, vil administratoren informere ansøgeren om årsagerne til en sådan forlængelse. 4. Besvarelsen vil blive givet til den e-mailadresse, hvorfra ansøgningen er sendt, og ved ansøgninger sendt pr. brev, anbefalet til den af ​​ansøgeren angivne adresse, medmindre indholdet af brevet tilkendegiver et ønske. for at modtage feedback til e-mailadressen (i dette tilfælde skal du oplyse en e-mailadresse). IV. COOKIES OG LIGNENDE TEKNOLOGI 1. Hjemmesiden bruger cookies. 2. Cookie-filer (såkaldte “cookies”) er it-data, især tekstfiler, som gemmes på Hjemmesidebrugerens slutenhed og er beregnet til brug af Hjemmesidens sider. Cookies indeholder normalt navnet på den hjemmeside, de kommer fra, lagringstiden på slutenheden og et unikt nummer. 3. Cookies bruges bl.a med henblik på: a) skabe statistik, der hjælper med at forstå, hvordan webstedsbrugere bruger websteder; b) opretholdelse af webstedsbrugerens session, takket være hvilken brugeren ikke behøver at indtaste login og adgangskode igen på hver underside på webstedet; c) at bestemme brugerens profil for at vise ham matchede materialer i reklamenetværk, især Google-netværket. 4. Hjemmesiden bruger to grundlæggende typer cookies: session cookies og persistente cookies. Sessionscookies er midlertidige filer, der gemmes på Brugerens slutenhed, indtil man logger ud, forlader hjemmesiden eller slukker for softwaren (webbrowser). Vedvarende cookies gemmes på brugerens slutenhed i det tidsrum, der er angivet i cookiefilens parametre, eller indtil de slettes af brugeren. 5. Software til at gennemse websteder (webbrowser) tillader normalt, at cookies gemmes på brugerens slutenhed som standard. Websitebrugere kan ændre indstillingerne i denne henseende. Webbrowseren giver dig mulighed for at slette cookies. Det er også muligt automatisk at blokere cookies. Detaljerede oplysninger om dette emne kan findes i hjælpen eller dokumentationen til webbrowseren. 6. Administratoren anvender tredjeparters tjenester, hvis liste løbende ændres, og som kan bruge cookies, bl.a. til følgende formål: – overvågning af trafik på administratorens websteder; -indsamling af anonyme, aggregerede statistikker, der gør det muligt at forstå, hvordan brugere bruger administratorens websted, – at kontrollere, hvor ofte det valgte indhold vises til brugerne; – at kontrollere, hvor ofte brugerne vælger en given tjeneste; -søgning efter abonnementer på nyhedsbreve; -brug af et kommunikationsværktøj; -integration med samfundsportalen; – internetbetalinger. 8. Brugeren kan administrere cookies, der bruges af administratoren eller af enhver anden ekstern leverandør ved at ændre indstillingerne i sin webbrowser. V. SERVER LOGS 1. Brug af hjemmesiden involverer at sende forespørgsler til den server, hvorpå hjemmesiden er gemt. Hver forespørgsel, der rettes til serveren, gemmes i serverlogfilerne. 2. Logs omfatter Brugerens IP-adresse, serverdato og -klokkeslæt, information om den webbrowser og det operativsystem, han bruger. Logfiler gemmes og gemmes på serveren. 3. Dataene, der er gemt i serverlogfilerne, er ikke forbundet med bestemte personer, der bruger hjemmesiden og bruges ikke af administratoren til at identificere brugeren. 4. Serverlogfilerne er kun hjælpemateriale, der bruges til at administrere hjemmesiden, og deres indhold videregives ikke til andre end dem, der er autoriseret til at administrere serveren. V. AFSLUTTENDE BESTEMMELSER. 1. Privatlivspolitikken verificeres løbende og opdateres evt. 2. Privatlivspolitikken er i kraft fra 01/01/2021.